Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk Reglement
Vereniging Viscerale Therapeuten Nederland

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

I ALGEMEEN

A. Dit reglement is een uitwerking van en ondergeschikt aan de statuten van de vereniging. In dit reglement is steeds de hij vorm gebruikt; hiermee wordt steeds zowel hij als zij bedoelt.
B. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

II LIDMAATSCHAP EN TOELATINGSBELEID

A. Als lid worden diegenen toegelaten die een opleiding hebben gevolgd aan het Barral Instituut, daar gecertificeerd zijn en in de praktijk werkzaam zijn met Viscerale Therapie. Tevens kunnen diegenen lid worden die een opleiding hebben gevolgd aan een gelijkwaardige opleiding, als zodanig erkend door de VVTN en daar gecertificeerd zijn.
Leden hebben op ledenvergaderingen volledig stemrecht. Het bestuur is te allen tijde gerechtigd een aanvraag tot lidmaatschap af te wijzen op individuele gronden van de aanvrager. Tegen een afwijzend besluit staat beroep open op de algemene ledenvergadering.
B. Als aspirant lid kunnen diegenen worden toegelaten die als student zijn toegelaten aan de in lid A. vernoemde opleidingen en hieraan ook daadwerkelijk deelnemen.
Het bestuur is te allen tijde gerechtigd een aanvraag tot aspirant lidmaatschap af te wijzen op individuele gronden van de aanvrager. Tegen een afwijzend besluit staat beroep open op de algemene ledenvergadering.
C. Het buitengewoon lidmaatschap kan door het bestuur worden verleend aan personen die uit hoofde van hun functie betrokken zijn bij het op verantwoorde wijze uitoefenen van de Viscerale Therapie, noch thans zonder de kwaliteiten te vervullen voor toelating tot het lidmaatschap of het aspirant lidmaatschap, gemeten naar de normen van de vereniging, voor de duur van het bekleden van de functie en voor geA?nteresseerden uit andere medische of paramedische kringen. Het buitengewoon lidmaatschap geeft slechts recht de algemene ledenvergadering te bezoeken en daar het woord te voeren, zonder stemrecht.

III CONTRIBUTIE

A. De leden betalen een jaarlijkse contributie voor het lidmaatschap. De hoogte van de jaarlijkse bijdrage staat weergegeven in de bijlage behorende bij dit huishoudelijk reglement.
B. De contributie dient voor 1 april van het verenigingsjaar betaald te zijn tenzij een gespreide betaling overeen is gekomen. Bij gebleken hardheid kan de penningmeester tot dispensatie van de gehele of gedeeltelijke contributie besluiten. Indien een lid in gebreke blijft de contributie te voldoen, dan wordt dit lid in mei door de penningmeester schriftelijk aangemaand te betalen. De kosten hiervan worden daarbij in rekening gebracht. Indien er voor 1 juni van het lopende verenigingsjaar geen betaling is ontvangen, wordt het lid per aangetekend schrijven tot betaling gemaand. De kosten van deze aanmaning zijn voor rekening van het in gebreke zijnde lid. Indien er voor 1 juli niet is betaald kan de VVTN overgaan tot formele incasso, bij gebreke waarvan de deurwaarders, c.q. incassokosten voor rekening van het in gebreke zijnde lid komen.

IV MUTATIES C.Q.A�BEA�INDIGINGA�LIDMAATSCHAP/ASPIRANT LIDMAATSCHAP

A. Verandering in grondslag, evenals andere mutaties die voor de vereniging van belang zijn, dienen schriftelijk te worden opgegeven aan de secretaris in het kalenderjaar waarin een en ander plaatsvindt.
B. Opzegging van het lidmaatschap of het aspirant-lidmaatschap moet per aangetekend schrijven geschieden aan de secretaris, minstens 1 maand voor het eindigen van het verenigingsjaar.

V. TAKEN VAN HET ALGEMEEN BESTUUR

A. Het algemeen bestuur stelt jaarlijks een beleidsplan op met een lijst van te ondernemen activiteiten en een taakverdeling voor bestuurders, de medewerkers, de eventueel in te stellen commissies en de eventuele vrijwilligers.
B. 3 a 4 keer per jaar over het gevoerde en te voeren beleid.
C. Het algemeen bestuur is bevoegd te handelen binnen de door de algemene vergadering geaccordeerde begroting. Voor de uitvoering van de taken is het algemeen bestuur verantwoording aan de algemene vergadering verschuldigd.

VI TAKEN VAN DE VOORZITTER

A. De voorzitter is verantwoordelijk voor het beleidsplan en belast met de uitvoering en naleving van de door de algemene ledenvergadering genomen besluiten.
B. De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen.
C. De voorzitter representeert de VVTN naar buiten toe.
D. De voorzitter geeft leiding aan het secretariaat.

VII TAKEN VAN DE SECRETARIS

A. De secretaris heeft de eindverantwoordelijkheid voor de administratie.
B. De secretaris voert onder verantwoording van het dagelijks bestuur alle correspondentie en behoudt een afschrift van alle stukken. De secretaris is gehouden alle in- en uitgaande stukken op de eerstvolgende bestuursvergadering ter kennis van de leden te brengen. Alle post kan op afspraak door de leden worden ingezien met in achtneming van het privacyreglement.
C. Het secretariaat beheert de registratie van alle leden.
D. De secretaris verzorgt de uitnodigingen voor alle vergaderingen en verzorgt de notulering.
E. De secretaris zorgt dat er een besluitenlijst wordt gemaakt.
F. De secretaris maakt een jaarverslag.

VIII TAKEN VAN DE PENNINGMEESTER

A. De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiA�le deel van de VVTN en werkt hierbij nauw samen met de secretaris.
B. Onder verantwoording van de penningmeester worden de contributies, de donaties en andere gelden geA?nd.
C. De penningmeester verzorgt de incassoprocedure.
D. De penningmeester kan betalingen aan derden ten laste en in opdracht van de VVTN verrichten tot ten hoogste a�� 1.250,—.Bij bedragen tussen de a�� 1.250 – a�� 2.500,– is er altijd een handtekening nodig van een ander lid van het bestuur. Voor bedragen boven a�� 2.500,- is toestemming vereist van het gehele bestuur.
E. De penningmeester houdt een boekhouding bij van het gehele betalingsverkeer.

IX KASCOMMISSIE

A. Overeenkomstig artikel 16 van de statuten benoemt de ALV in ieder geval een kascommissie van minimaal twee personen die gevraagd en ongevraagd voorlichting en advies geeft aan het bestuur betreffende alles wat met het financiA�le beleid verband houdt.
B. Van de leden van de kascommissie wordt een mondelinge toelichting inzake hun financiA�le kennis en bekwaamheid in het lezen van begrotingen en jaarstukken verlangt.

X COMMISSIES

A. Het dagelijks bestuur roept de commissies in het leven en kan de leden benoemen.
B. Als een commissie voor een bepaalde taak in het leven wordt geroepen zal deze commissie zich na het vervullen van deze taak kunnen opheffen.
C. Aan een commissie kunnen leden en niet leden van de VVTN deelnemen.
D. Het instellen van een commissie wordt vermeld in het verenigingsorgaan met vermelding van de taakomschrijving, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, alsmede het opheffen van de commissie. Hetzelfde geldt voor de benoeming, ontslag en de functie van de commissieleden.

XI OPENBAARHEID VAN BESTUUR

In de openbaarheid van bestuur wordt voorzien middels publicatie van de (belangrijkste) besluiten in het verenigingsorgaan.
Dit verenigingsorgaan verschijnt met een frequentie van tenminste twee maal per jaar en wordt uitsluitend toegezonden aan de leden, aspirant-leden en buitengewone leden. Door middel van donateurschap kunnen ook niet leden het verenigingsorgaan ontvangen. Informatie uitsluitend bestemd voor leden wordt alleen aan de leden toegezonden.

XII KWALITEITSBEWAKING
A. Er komt een Register van afgestudeerde Visceraal therapeuten.

XIII WIJZIGINGEN

Dit reglement kan door de ledenvergadering worden gewijzigd met gewone meerderheid van stemmen.

BIJLAGE I van het HUISHOUDELIJK REGLEMENT

I CONTRIBUTIE

A. de contributie voor leden A�bedraagt a�� 125.00 en voor aspirant leden a�� 95.00
B. Er is de mogelijkheid per half kalenderjaar lid c.q. aspirant lid te worden en dan voor dat halve jaar de helft van de contributie te betalen.
C. Opzeggen van het lidmaatschap c.q. aspirant lidmaatschap kan alleen per kalenderjaar.

II DONATEURS

A. A�De minimale bijdrage voor donateurs bedraagt a�� 25

When you write your project paper, it must not just lay the results down homeworkhelper.net for the reader to see.